Vážení hosté,
žádáme Vás o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením.Omezení jsme přijali, abychom zajistili příjemné podmínky pro všechny naše hosty. Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.

Manželé Ticháčkovi


Provozní řád

Ubytování hosta:

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné i dlouhodobé ubytování hostů v našich apartmánech.
 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku recepce nebo pověřenému pracovníkovi ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis.
 • Do celého dvora a apartmánů je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy, psychotropní či omamné látky.
 • Ubytování je v den příjezdu možné od 14:00 do 16:00. Hosta lze ubytovat i mimo tuto dobu, avšak pouze je-li to dohodnuto předem.
 • Rezervace ubytování platí v den příjezdu do 20:00 hod., není-li sjednáno jinak.
 • Host obdrží klíč od vstupních dveří do apartmánu.
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. Stěhování nábytku je zakázáno.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v apartmánu, tak v přilehlém okolí, třídit odpad a likvidovat zbytky jídel.
 • Noční klid v budově platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej respektovat.
 • Ve všech prostorách budovy je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně (mimo míst k tomu určených).
 • Děti do 15 let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách apartmánu, na dvoře i v okolí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování a předat jej majiteli, nahlásit veškeré škody, popřípadě se domluvit na náhradě. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu poskytovatel počítat cenu dalšího ubytování.
 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy pouze po předchozím oznámení majiteli.
 • Ubytování jiných osob, předem neohlášených, je považováno za přímé porušení pravidel. Host je okamžitě bez náhrady vystěhován a musí opustit ubytovací zařízení.
 • Majitele lze kontaktovat na telefonním čísle +420 607 657 010.

Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
 • Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto vždy zamykejte své apartmány.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na tel. číslech:
  • tísňové volání: 112
  • první pomoc: 155
  • hasiči: 150
  • policie: 158